ฐานข้อมูลออนไลน์ (Database online)

เขียนโดย อมร เจือตี๋
ฮิต: 392

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน 
คู่มือการใช้งาน


ProQuest Dissertation & Theses Global

เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก และปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ
คู่มือการใช้งาน


SpringerLink – Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน 
คู่มือการใช้งาน


Web of Science

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน
คู่มือการใช้งาน

 

ABI/INFORM Complete

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ 
คู่มือการใช้งาน


iGLibrary – All Complete

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)แบบฉบับเต็ม Full Text ประเภทหนังสืออิเล็คทรอนิกส์(E-book) จำนวน 2,642 ชื่อเรื่อง สามารถ Download, Copy, Print, Share พร้อมด้วยเครื่องมือการสืบค้นในฐานข้อมูลฯ 

Science Direct

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text)จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 - ปัจจุบัน

American Chemical Society journal

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็น
รูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ(Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
คู่มือการใช้งาน


Communication & Mass Media Complete

เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนและ ภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index(เดิมผลิตโดย Penn state)พร้อมกับวารสารอื่นๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล

Academic Search Complete

เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ 

H.W.Wilson

เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, general Interest, Biological & Agricultural Science

Emerald Managemen (EM92)

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ
คู่มือการใช้งาน


Computer&Applied Science Complete

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล ค.ศ. 1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวม ข้อมูลความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรม แบบดั้งเดิมและงานวิจัยและ เป็นทรัพยากร เพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจสังคม ของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและ สาระสังเขปจากวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและ ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่

Education Research complete

เป็นฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับ ที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนี และสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ

National Geographic Virtual

ฐานข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่มุมในรูปแบบของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อนหลังได้ตั้งแต่ ค.ศ. 1888 - ปัจจุบัน **ทดลองใช้งานตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559

Academic OneFile

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสาร วิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับรอง Peer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ **ทดลองใช้งานตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559


Binumi

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสาร วิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับรอง Peer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ**อยู่ระหว่างแจ้งการให้บริการจาก สกอ.

Cambridge Journal Online(CJO)

ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online(CJO) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทบาทมากกว่า 800,000 บทควาาม มีเนื้อหาคลอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน สมารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ pdf และ html ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC, Tablet และ Smart Phone มีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิง ที่สำคัญ สามารถอ่านฉบับปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ Embargo ** ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2559


Access English

โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขัยน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลายช่องทาง ทั้งสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ได้ทุกที่ทุกเวล่ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ง่ายต่อการใช้งานโดยลงทะเบียนขอ username และ password โดยคลิกที่ create account จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว ** ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 สิงหาคม 2559


Britannica Online Academic Edition

เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก Britannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง ** ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2559


Gale Lingo

ฐานข้อมูลทางเลือกใหม่ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรยมความพร้อมทักษะในด้านต่าง ๆ และสามาถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้กว่า 900 ชั่วโมง มีกิจกรรมโต้ตอบในรูปแบบมัลติมีเดีย เสริมทักษะการฟัง, พูด, อ่าน, เขียน ถูกออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีใหม่ล้ำสมัย รองรับการใช้งานกับ Browser ที่หลากหลาย มาหร้อมเครื่องมือเรียนรู้แบบพิเศษ ผู้ใช้สามารถเลือก Course ต่าง ๆ ดูความคืบหน้าของตนเอง และเข้าสู่เครื่องมือการเรียนรู้พิเศษจากหน้าจอหลัก ซึ่งในแต่ละ Course นั้นก็จะมี Level, Unit, Lesson ต่าง ๆ ให้ผู้เข้าใช้งานได้เลือกที่จะเรียนรู้ ซึ่งรวมไปถึงการฝึกฝนทักษะการพูดผ่านทางเทคโนโลยี The Studio และ SpeaktMe ด้วยเช่นกัน และเมื่อได้เรียนรู้ทั้งหมดแล้ว ก็จะสามารถเข้าสู่การทำแบบทดสอบ Achievement Test ได้ในลำดับต่อไป ** ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2559


Thailis

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร


Thai Academic Reference Database

รวบรวมจัดเก็บ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงานบทความวิชาการของงานประชุมวิชาการต่างๆ ในประเทศ โดยแสวงหาความร่วมมือและรวมกลุ่มเครือข่ายการประชุม วิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ราชกิจจานุกเบกษา

รวบรวมราชกิจจานุเบกษาที่มีการประกาศ

E book_KRU

E-book มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

หมวด: /