สถิติการใช้งานระบบห้องสมุด

เขียนโดย อมร เจือตี๋
ฮิต: 40

ประจำเดือนมีนาคม 2560

รายการ
รายละเอียด
จำนวน
การยืม / ใช้ทรัพยากร หนังสือ
2213
สื่อโสตฯ
818
eBook
11
ห้องศึกษากลุ่ม
193
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
285
การสืบค้น การสืบค้นจากภายใน/ ภายนอก
3132
ยอดผู้ใช้งาน แบ่งตามประภท อาจารย์(เทอม)
114
นักศึกษาภาคปกติ
3278
นักศึกษาภาค กศ.บป.
17
นักศึกษาปริญญาโท
47
นักศึกษาป.บัณฑิต
4
เจ้าหน้าที่
32
บุคคลทั่วไป
30
หมวด: /