แบบฟอร์มขอใช้บริการ

เขียนโดย อมร เจือตี๋
ฮิต: 77

ฝ่ายงานสำนักวิทยบริการ

  • บันทึกข้อความ
  • ใบสำคัญรับเงิน

 

ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • แบบฟอร์ม การขอใช้ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
  • แบบฟอร์ม การข้อใช้งาน e-mail (@kru.ac.th)
  • แบบฟอร์ม การข้อใช้งาน Hosting และ Domain name
  • แบบฟอร์ม ขอรับบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฟรี
  • แบบฟอร์ม แจงซ่อม/ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต

 

 

 

หมวด: /