ผู้บริหาร

เขียนโดย อมร เจือตี๋
ฮิต: 116
 TEAM 1

ดร.ณรงค์  พันธ์ุคง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

TEAM 1 TEAM 2 
 อาจารย์อมร  เจือตี๋
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 อาจารย์จิราภรณ์ บัวพวง 
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ