นโยบาย

เขียนโดย อมร เจือตี๋
ฮิต: 118

นโยบายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 
               นโยบายข้อที่ 1 การบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               1.  ปฏิรูประบบการบริหารงานให้มีการกระจายอำนาจการบริหารถึงหน่วยงานปฏิบัติงาน
                    1.1  ปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในสำนักวิทยบริการฯ โดยแต่งตั้งบุคลากรที่เหมาะสมให้เป็นหัวหน้างานแต่ละงาน เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการบริหาร
                    1.2  จัดประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการฯ ผู้บริหารและหัวหน้างานอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อเสนอข้อคิดเห็นด้านการบริหารงาน
               2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นด้านการบริหารงาน
                    2.1  จัดประชุมบุคลากรทั้งหมดของสำนักวิทยบริการฯ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อแถลงนโยบายการบริหารของผู้บริหาร และเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
                    2.2  จัดให้มีช่องทางสำหรับบุคลากร/เสนอความคิดเห็นไว้หลาย ๆ ช่องทาง
               3.  สร้างระบบการสร้างขวัญและกำลังใจกับบุคลากร
                    3.1  พิจารณาปรับวุฒิการศึกษาของบุคลากรอย่างเป็นธรรมและตรวจสอบได้
                    3.2  จัดหาทุนเพื่อพัฒนาทางด้านการศึกาษาของบุคลากร
                    3.3  จัดสวัสดิการอื่น ๆ ที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ
               4.  พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
                           4.1  ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
                           4.2  จัดสรรงบประมา๋ณตามจำนวนนักศึกษาในแต่ละคณะเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
                           4.3  จัดสรรรายได้จากการจัดกิจกรรมพิเศาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                   5.  จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ที่เือื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
                           5.1  จัดตกแต่งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้ดูสวยงาม มีชีวิตชีวา เอื้อต่อการเรียนรู้
                           5.2  จัดทำสถานที่ให้เป็นสัดส่วนเพื่อจัดเก็บครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการฯ ที่ชำรุดและสามารถใช้งานได้
                   6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามระบบการบิรหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
                           6.1  มีการจัดระบบ/ปรับปรุงขั้นตอนการบริหารงานและการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการฯ โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
                           6.2  ปรัปบรุงระบบงานสารบรรณของสำนักวิทยบริการฯ ให้เป็นแบบ e-Office
                           6.3  จัดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้
                           6.4  จัดใำห้มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ และนำผลการประเมินนั้นมาพิจารณา บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณ
                    7.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ด้วยวิธีการสร้างคุณภาพประสานกับการประเมินคุณภาพ
                           7.1  พัฒนากลไกการประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการฯ ให้มีมาตรฐาน
                           7.2  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ
                           7.3  จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
                           7.4  จัดทำรายงานประจำปีของสำนักวิทยบริการฯ
                           7.5  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก
                   นโยบายข้อที่ 2 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
                     1.  สร้างแนวทางในการดำเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบชัดเจนทำให้มีทรัพยากรอย่างหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
                            1.1  จัดหา คัดเลือก และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่หลากหลายและสอดคล้องกับหลักสูตร
                            1.2  เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ส่งไปยังคณะ
                            1.3  จัดงานออกร้านทรัพยากรสารสนเทศ (Book Fair) เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้คัดเลือก
                            1.4  จัดทำแบบฟอร์มสำรวจการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาเสนอความคิดเห็น
                            1.5  สำรวจการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการ เช่น สถิติการยืม - คืนหนังสือ, สถิติการใช้วารสาร
                            1.6  จัดให้มีการสำรวจหนังสือ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสำรวจหนังสือเก่าแล้วคัดออก พร้อมซื้อหนังสือใหม่มาทดแทน
                       2.  พัฒนาระบบการจัดเก็บ และค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความเป็นมาตรฐานสากลและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                             2.1  จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ เช่น โปรแกรมระบบงาน Z39.50 ตามมาตรฐาน ISO 23950 
                             2.2  จัดอบรมวิธีการสืบค้นข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการ
                        3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหามาอย่างคุ้มค่าและมีประิสิทธิภาพ
                             3.1  แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ทางสำนักวิทยบริการฯ มีไว้ให้บริการ โดยจัดพิมพ์เป็นรายชื่อหนังสือใม่เป็นรูปเล่ม และลงเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ พร้อมทั้งสำเนาหน้าสารบัญส่งไปยังคณะต่าง ๆ และคัดเลือกทรพัยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ พร้อมจัดทำสาระสังเขปเผยแพร่ในจดหมายข่าวม้าเร็ว

                             3.2  จัดตู้โชว์แนะนำหนังสือและวารสารใหม่
                             3.3  แนะนำบทความวารสารที่ชำรุดเพื่อส่งซ่อมบำรุงและนำมาให้บริการแก่ผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอ
                             3.5  จัดให้มีการบริการสารสนเทศ (บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า) ที่สร้างความประทับใจที่ดีแก่ผู้ใช้ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
                             3.6  ปรับปรุงห้องศึกษาเดี่ยวให้มีสภาพพร้อมบริการและน่าเข้าใช้บริการ
                         นโยบายข้อที่ 3 การบริการสารสนเทศท้องถิ่น
                         1.  จัดเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการในท้องถิ่น
                               1.1  เผยแพร่ข่าวสารสนเทศท้องถิ่นผ่านสื่อเสียงตามสายของท้องถิ่น
                               1.2  จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นผ่านสื่อเสียงตามสายของท้องถิ่น
                               1.3  จัดบริการสารสนเทศท้องถิ่นเคลื่อนที่
                               1.4  จัดเก็บและจัดทำจดหมายเหตุและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
                          2.  สร้างเครือข่ายสารสนเทศท้องถิ่นสามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอื่น ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
                               2.1  จัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่นและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสารสนเทศท้องถิ่นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
                               2.2  จัดทำแผนการบิรการอินเทอรืเน็ตสู่ชุมชน
                               2.3  จัดอบรมให้แก่บุคคล/ประชาชนในท้องถิ่น
                          3.  มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดดำเนินงานสารสนเทศท้องถิ่น
                                3.1  จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดดำเนินงานสารสนเทศท้องถิ่น
                                3.2  ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาความรู้ เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศงานจดหมายเหตุและสารสนเทศท้องถิ่น
                          นโยบายข้อที่ 4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
                          1.  มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
                               1.1  จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
                               1.2  ปรัปบรุงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิมให้มีความทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                               1.3  สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศภายในและภายนอกสำนักวิทยบริการฯ
                               1.4  ดำเนินการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันตก
                               1.5  สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันตก
                           2.  มีระบบฐานข้อมูลภายในสำนักวิทยบริการฯ เืพื่อเพิ่มประิสิทธิภาพการบริหาร และการให้บริการอย่างเต็มศักยภาพ
                                2.1  สร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ ให้ครบถ้วนและทันสมัย
                                2.2  บอกรับฐานข้อมูลในสาขาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
                                2.3  จัดสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เช่น ฐานข้อมูล บุคลากร ฐานข้อมูล งบประมาณ เป็นต้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
                                2.4  เชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
                                2.5  สร้างฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
                           3.  จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จัดหามาอย่างคุ้มค่า และมีประโยชน์สูงสุด
                                 3.1  จัดอบรมและฝึกทักษะบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยต่าง ๆ ในสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                 3.2  จัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงฐานข้อมูลที่สำนักวิทยบริการฯ บอกรับและจัดทำขึ้นโดยผ่านทางข่าวสาร วารสาร ป้ายประกาศต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำบันทึกข้อความแจ้งถึงคณะและโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
                                 3.3  จัดทำแผ่นป้าย และคู่มือการสืบค้น หรือคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์วางไว้ด้านข้างของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ให้บริการ
                                 3.4  จัดทำสถิติการใช้บริการสืบค้นของผู้ใช้ และสำรวจความพึงพอใจของการรับบริการเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
                           4.  การให้มีบริการทางด้านฝึกทักษะ และการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่าย
                                 4.1  จัดทำระบบให้บริการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                                 4.2  จัำดทำแผนปฏิบัติการสำหรับฝึกทักษะและการสืบค้นที่ทันสมัย
                           5.  จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
                                 5.1  การจัดการเรียนการสอนบนระบบ (e-Learning)
                                 5.2  การจัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
                                 5.3  การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
                                 5.4  การจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal)