ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เขียนโดย อมร เจือตี๋
ฮิต: 203

สำนักวิทยบริการมีปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และ ปณิธาน ในการดำเนินงานสอดคล้องกับแนวการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดังต่อไปนี้

ปรัชญา
      สร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาท้องถิ่น


พันธกิจ

 • เป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อมีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาองค์ความรู้สู่ประชาชนในท้องถิ่น
 • สร้างระบบการจัดบริหารงานและให้บริการตามมาตรฐานของสำนักวิทยบริการระดับอุดมศึกษา
 • เป็นแหล่งให้ค้นควาทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

 

วิสัยทัศน์
        สำนักวิทยบริการและทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ และศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อมโยงองค์ความรู้ระดับสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และชุมชนในท้องถิ่นให้มีความรู้อย่างต่อเนื่อง


เป้าประสงค์

 • อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและชุมชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ
 • มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบและเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
 • บุคลากรที่มีความรู้และขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 • เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

 

ปณิธาน

 • จักมุ่งมั่นฟันฝ่าพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
 • จักมุ่งมั่นฟันฝ่าพัฒนาสถาบันให้เป็นที่รักยอมรับเชื่อถือ ศรัทธาของสาธารณชนทั่วไปว่าไปสถาบันที่สูงค่า เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
 • จักมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อนำพาท้องถิ่นให้เข้มแข็งทางจิตวิญญาณและปัญญา มีความสามารถพึ่งพาและช่วยเหลือตนเองได้ในทุกด้าน