ข้อปฎิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| |
เขียนโดย อมร เจือตี๋
ฮิต: 276

ข้อปฏิบัติในการใช้งานห้องบริการคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

     เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้งานห้องบริการการคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติดังนี้
        1. กรุณาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์
        2. แต่งกายสุภาพตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ห้ามแต่งกายไม่สุภาพ เช่น เสื้อกล้าม สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ
        3. ปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการรบกวนผู้อื่น
        4. ช่วยรักษาความสะอาด ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องบริการคอมพิวเตอร์
        5. ใช้คอมพิวเตอร์ตามขั้นตอน วิธีการที่ฝ่ายห้องบริการคอมพิวเตอร์กำหนดเพื่อป้องกันความเสียหาย และช่วยกันดูแลรักษาสมบัติของมหาวิทยาลัย
        6. ห้ามนำซอฟต์แวร์ (Software) ใด ๆ มาติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องบริการคอมพิวเตอร์ และห้ามปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของระบบ (System configuration)
        7. ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (Hardware) หรือนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์
        8. ใช้ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก (Internet & Intranet) อย่างมีมารยาทหรือขัดต่อศิลธรรมจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
        9. ไม่ส่งเสียงดังหรือสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และไม่แสดงกิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสม
        10. มีปัญหาการใช้งาน หรืออุปกรณ์เสีย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

     *หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การใช้งานกรณีผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการคอมพิวเตอร์

หมวด: