การขอรับบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

| |
เขียนโดย อมร เจือตี๋
ฮิต: 370

การขอรับบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

   1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (ตรวจสอบการทำงานของ soft ware และระบบปฏิบัติการ) สำหรับนักศึกษา ทุกวันพุธของสัปดาห์
   2. เนื่องจากผู้รับบริการมีจำนวนมากจึงจำกัดสิทธิในการรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา จำนวน 5 เครื่องต่อวัน 
   3. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำมารับบริการอาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพอาการของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ
   4. ผู้รับบริการต้องนำบัตรนักศึกษายื่นต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ขอรับบริการ

หมวด: