ข้อปฎิบัติในการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

| |
เขียนโดย อมร เจือตี๋
ฮิต: 383

ข้อปฏิบัติในการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

1. สมาชิกห้องสมุดต้องแสดงบัตรสมาชิกของตนเองทุกครั้ง และสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศติดต่อกันได้ 2 ครั้ง
2. สมาชิกห้องสมุดคนเดียวกันไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศชื่อเรื่องเดียวกันได้มากกว่า 1 เล่ม

สมาชิก ประเภททรัพยากร

จำนวนยืม

(ชื่อเรื่อง)

ระยะเวลาให้ยืม ค่าปรับ

นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี

หนังสือทั่วไป 5 7 วัน รายการละ
5 บาท / วัน
วิทยานิพนธ์ 2 7 วัน
สื่อโสตทัศน์ 3 7 วัน

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

หนังสือทั่วไป 10 7 วัน
วิทยานิพนธ์ 3 7 วัน
สื่อโสตทัศน์ 3 7 วัน

บุคลากร

สายการสอน

หนังสือทั่วไป 20 1 ภาคการศึกษา
วิทยานิพนธ์ 5 14 วัน
สื่อโสตทัศน์ 3 7 วัน

บุคลากร

สายสนับสนุนการสอน

หนังสือทั่วไป 5 7 วัน
วิทยานิพนธ์ 2 7 วัน
สื่อโสตทัศน์ 3 7 วัน

บุคคลภายนอก

หรือสมาชิกสมทบ

หนังสือทั่วไป 5 7 วัน
สื่อโสตทัศน์ 3 7 วัน

* หมายเหตุ ทรัพยากรสารสนเทศ ที่ไม่อนุญาตให้ยืมออก ได้แก่
1. หนังสืออ้างอิง
2. วารสาร หนังสือพิมพ์ ฉบับปัจจุบันและเย็บเล่ม
3. ต้นฉบับสื่อโสตทัศน์ และสื่อโสตทัศน์บางประเภท
4. รายงานการวิจัยทั่วไป
5. เอกสารจดหมายเหตุ

หมวด: