ดร.ณรงค์ พันธุ์คง

jaynarongpunkong@kru.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.อมร เจือตี๋

amorn@kru.ac.th

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.จิราภรณ์ บัวพวง

jiraporn272521@kru.ac.th

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางอมรา เกรอด

amara@kru.ac.th

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ